ถ่ายทอดออกอากาศย้อนหลัง

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTax3000 version 4.0

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTax3000 version 4.0

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTax3000 version 4.0

โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน LTax3000 version 4.0

ควบคุมภายใน อย่างง่ายที่ท่านไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อน ฟังเข้าใจทำงานได้ทันที

ตรวจสอบภายใน ความรู้จากนายช่าง

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรม

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 12 ก.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 13 ก.ย.63

แนะนำความรู้ทั้ง 3 เรื่อง ตรวจสอบ ควบคุม ความเสี่ยง

ความรู้เรื่องตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 15 ก.ย.63

LTax3000 v.4.0 วิธีการคำนวณภาษีที่ดิน ประเภทเกษตรและพาณิชยกรรม

LTax3000 v.4.0 วิธีคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 17 ก.ย.63

ตรวจสอบพัสดุประจำปี กรมบัญชีกลาง - 17 ก.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 18 ก.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและเกษตรกรรม - 19 ก.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 20 ก.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 22 ก.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 23 ก.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 24 ก.ย.63

ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 25 ก.ย.63

การประมูลขายทอดตลาด โปร ตาล

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 26 ก.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 27 ก.ย.63

ความรู้เรื่องตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 2 ต.ค.63

ความรู้เรื่องตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง - 3 ต.ค.63

แนะนำการจัดทำแผนการตรวจสอบระยะยาวและแผนปี - 3 ต.ค.63

แนะนำหลักสูตรอบรม ม.ราชภัฎเทพสตรี ปีงบประมาณ พศ 2564

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 5 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทว่างเปล่า - 7 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 9 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 10 ต.ค.63

LTax3000 v.4 วิธีการลงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 10 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 11 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 12 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย เกษตร และพาณิชยกรรม - 13 ต.ค.63

ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/บริหารความเสี่ยง ต้องรายงา

LTax3000 V.4 นำเข้าไฟล์ราคาประเมินที่ดิน

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรม - 14 ต.ค.63

ความรู้เรื่องตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง - 14 ต.ค.63

ความรู้เรื่องตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และบริหารจัดการความเสี่ยง - 17 ต.ค.63

หน้าที่ใครรับผิดชอบแต่ละเรื่อง ตรวจสอบ ควบคุม บริหารความเสี่ยง

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 24 ต.ค.63

LTax3000 V.4 โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 25 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรม - 27 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและเกษตรกรรม - 28 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 29 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม - 30 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 31 ต.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 1 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 2 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 7 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 8 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 10 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอาคารชุด - 11 พ.ย.63

มาอบรมกับ Pro..ได้รับความรู้และแนวทางปฎิบัติงานอะไรบ้าง - 11 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอาคารชุด - 12 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 13 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 14 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 15 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 18 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 19 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 20 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 21 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 22 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 23 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 24 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 25 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 26 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและเกษตรกรรม 27 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม - 28 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 29 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 30 พ.ย.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 1 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 2 ธ.ค.63

แนะนำหลักสูตรอบรม ม.เทพสตรี

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 3 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 4 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 5 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 6 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 7 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและเกษตรกรรม - 8 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 9 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 10 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 12 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 13 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 14 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและเกษตรกรรม - 15 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 16 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 17 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 18 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 20 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรม อยู่อาศัย และพาณิชยกรรม - 19 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 21 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัยและพาณิชยกรรม - 22 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 23 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 25 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 28 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย - 30 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอยู่อาศัย - 31 ธ.ค.63

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอื่นๆ - 1 ม.ค.64

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทว่างเปล่า - 2 ม.ค.64

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรมและอยู่อาศัย - 3 ม.ค.2564

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย - 4 ม.ค.2564

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย - 5 ม.ค.2564

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย - 6 ม.ค.2564

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัยและบ้านให้เช่าทำการค้า - 7 ม.ค.2564

LTax3000 v.4.0 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัยและบ้านหลังอื่นให้เช่าอยู่อาศัยรายเดือน

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย ให้เช่าอยู่อาศัยรายเดือน และให้เช่าทำการค

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย และแบ่งห้องให้เช่าอยู่อาศัย - 10 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอาคารชุด - 11 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย น.ส.3 ก. - 12 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทอาคารชุด ให้ช่าทำการค้า - 13 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม - 14 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน - 15 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทพาณิชยกรรม โรงแรม - 16 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรม บุคคลธรรมดา ทำสวนมะพร้าว- 17 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทที่อยู่อาศัย และแบ่งห้องให้เช่ารายเดือน - 19 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการเกษตร ที่ดินติดกัน 2 แปลง - 21 ม.ค.2564

LTax3000 V.4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทเกษตรกรรม - 22 ม.ค.2564

ประเภทเกษตรกรรม ที่ดินติดต่อกัน คำนวณรวมทุกแปลง - 23 ม.ค.2564

ประเภทการเกษตร โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ - 24 ม.ค.2564

ประเภทเกษตรกรรม นิติบุคคลโรงเรือนเลี้ยงไก่ - 25 ม.ค.2564

ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก มีเอกสารสิทธิที่ดิน และมีชื่อในทะเบียนบ้าน - 26 ม.ค.2564

ประเภทใช้ประโยชน์หลายประเภท สิ่งปลูกสร้างชั้นล่างค้าขาย ชั้นบนอยู่อาศัย - 26 ม.ค.2564

ประเภทที่อยู่อาศัย หลังหลัก (กรณีไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิที่ดิน) - 27 ม.ค.2564

ที่ดิน สปก.4-01 ประเภทที่อยู่อาศัย หลังหลัก และหลังอื่นๆ อยู่บนพื้นที่เดียวกัน - 28 ม.ค.2564

ประเภทที่อยู่อาศัย หลังหลัก และหลังอื่นๆ อยู่บนพื้นที่เดียวกัน - 29 ม.ค.2564

ประเภทที่อยู่อาศัย หลังหลัก และหลังอื่นๆ อยู่บนพื้นที่เดียวกัน และให้เช่าอยู่อาศัย - 30 ม.ค.2564

ประเภทที่อยู่อาศัย หลังหลัก และหลังอื่นๆ อยู่บนพื้นที่เดียวกัน และให้เช่าทำการค้า - 31 ม.ค.2564

สำหรับห้องชุด (คอนโนมิเนียม) ที่อยู่อาศัย บ้านหลังอื่น - 1 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น - 2 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น อพาร์ทเม้นท์อาศัยอยู่เอง และให้เช่ารายวัน - 3 ก.พ.25

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น โรงแรมและสระว่ายน้ำ - 4 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น โรงงานอุตสาหกรรม - 5 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ - 6 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินทำการเกษตร ให้เช่าทำนา - 7 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร ปลูกยางพารา - 8 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร และที่อยู่อาศัย - 9 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย บ้านหลังหลักและบ้านหลังอื่น - 10 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร และใช้ประโยชน์อื่น - 11 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น - 12 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น - 13 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น - 14 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น - 15 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น - 16 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย - 17 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย บ้านหลังหลักและแบ่งห้องให้เช่า - 18 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น - 19 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร และใช้อยู่อาศัย สปก.4-01 - 20 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประกอบการเกษตร ที่อยู่อาศัย และประโยชน์อื่น - 21 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้เช่าใช้อยู่อาศัย และประกอบการค้า - 23 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก และบุคคลอื่นอยู่อาศัยและใช้ประโยชน์อื่น -

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ให้เช่าใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น - 27 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ให้ลูกปลูกบ้านใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น - 28 ก.พ.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น - 1 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประกอบการเกษตร ที่ใช้อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่น และว่างเปล่า - 2 มี.ค.25

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย มีบ้านสองหลัง มีบ้านเลขที่แยกกัน - 4 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย เป็นเจ้าของบ้าน ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน - 5 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก และบ้านหลังอื่นให้เช่ารายวัน - 6 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก และบ้านหลังอื่นให้เช่าอยู่อาศัย - 7 มี.ค.2

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย บ้านหลังหลัก และบ้านหลังอื่นให้เช่าทำการค้า - 8 มี.ค.25

สำหรับห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ที่อยู่อาศัย บ้านหลังอื่น - 9 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น บ้านตึก 3 ชั้น ประกอบการค้า - 10 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น ๆ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า - 11 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย มีทำการค้า และอพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน - 12 มี.ค.25

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย ทำการค้า อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายวัน-รายเดือน และโรงจอดรถ

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น ๆ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่ารายเดือน - 14 ม

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทำการเกษตร และที่ใช้อยู่อาศัย มีที่ดินสองแปลงติดต่อกัน - 15 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และประโยชน์อื่น มีที่ดินสองแปลงไม่ติดต่อกัน - 16 มี.ค.

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทำการเกษตร ที่ใช้อยู่อาศัย และประโยชน์อื่น - 17 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และประโยชน์อื่น - 18 มี.ค.2564

???? สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทำการเกษตร ที่ใช้อยู่อาศัย ประโยชน์อื่น และว่างเปล่า - 19 มี.ค.25

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และประโยชน์อื่น แปลงที่ดินติดกันสองแปลง - 20 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประกอบการเกษตร และที่ใช้อยู่อาศัย สปก.4-01 - 21 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น รีสอร์ทให้เช่ารายวัน - 22 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น สิ่งปลูกสร้างหลายหลังในที่ดินแปลงเดี

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทำการเกษตร - 24 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทำการเกษตร และที่ใช้อยู่อาศัย - 25 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย - 26 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทำการเกษตร และอื่น ๆ - 27 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น - 28 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สอยหลายประเภท - 29 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประกอบการเกษตร - 31 มี.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์อื่น - 1 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สอยหลายประเภท - 2 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย - 3 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างประกอบการเกษตร และใช้สอยหลายประเภท - 4 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย และใช้สอยหลายประเภท - 5 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น - 6 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สอยหลายประเภท - 7 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้อยู่อาศัย ใช้ประโยชน์อื่น และใช้สอยหลายประเภท - 17 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น - 18 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น - 23 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น - 24 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สอยหลายประเภท - 25 เม.ย.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างทำการเกษตร ที่อยู่อาศัย และใช้สอยหลายประเภท - 8 พ.ค.2564

สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใช้ประโยชน์อื่น - 9 พ.ค.2564

0